E-mobilita - elektrické skútre a príslušenstvo Racceway | Motoe.sk
Ako vybrať elektroskuter

Obchodné podmienky

>

I

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode MOTOE.SK a jeho podstránkach, ktorého prevádzkovateľom je RULYT SK s.r.o. zapísaný na obvodnom úrade Trenčín pod obchodným menom RULYT SK, s.r.o., so sídlom: Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov, IČO: 36 692 255, DIČ: 2022270360, IČDPH: SK2022270360. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami motoe.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uravretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami motoe.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

II

Objednanie tovaru a služieb

Internetový obchod motoe.sk Vám ponúka možnosť nákupu priamo z vášho domova, pričom nakupovať môžete nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, respektíve prostredníctvom e-mailu.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, vlastnosti a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v neporušenom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Zároveň riadne vybavené slovenskými návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak to je pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo k zmene ceny, či dodávaného tovaru zo strany dodávateľa, má prevádzkovateľ právo objednávku po dohode s kupujúcim zmeniť, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné, s výnimkou prípadov, kedy nastane uvedenie chybnej ceny viď ustanovenie nižšie v tomto článku. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je MOTOE.SK oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. V takomto prípade Kupujúceho informujeme o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

III

Potvrdenie objednávky

Objednávka je prijatá do 24 hodín po jej odoslaní, pričom potvrdenie vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností vo vašej objednávke Vás budeme samozrejme kontaktovať, aby sme naskytnutý problém vyriešili v čo najkratšom čase.

IV

Dodacie lehoty

Tovar odosielame spravidla do 3 pracovných dní od prijatia objednávky. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak nejaký tovar nebude skladom, budeme Vás čo najskôr kontaktovať. MOTOE.SK si však vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Objednaný tovar zasielame kuriérskou spoločnosťou GLS /Geis Slovakia/ alebo si ho môžete sami vyzdvihnúť na našej adrese. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách.

Možnosti dodania:

* Dodacia doba platí len cez pracovné dni.

V

Poštovné a balné

Kuriérom GLS/GEIS = 5 €

* Pri objednávkach nad 36 € je doprava zdarma (bez ohľadu na váhu)

Osobným odberom = ZDARMA

VI

Spôsoby platby

VII

Odstúpenie od zmluvy

a.)Zákazník môže odstúpiť od zmluvy, teda stornovať objednávku do 24 hodín, resp. ešte pred odoslaním objednávky. Musí tak urobiť zaslaním mailu, v ktorom bude uvedené číslo objednávky a text  "STORNO OBJEDNÁVKY". Pokiaľ zákazník uhradil sumu za tovar v stornovanej objednávke, bude mu táto suma vrátená prevodom na jeho účet do max. 48 hodín.

b.) Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou (spotrebiteľom) a pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania má v zmysle ust. § 7 násl. zák. č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresu: MOTOE.SK, Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov, e-mailom na adresu: e-shop@motoe.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu vrátená celková suma za tovar, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom. Tovar prosím neposielajte na dobierku. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho.

Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť vrátený resp. zaslaný predávajúcemu v obale, s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a pod.. Kupujúci má právo tovar po prevzatí odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že nemá právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť predávajúcemu. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo účtovať kupujúcemu náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámce zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Súčasťou tovaru je aj jeho balenie (spravidla kartónový obal). Kupujúci je povinný obal tovaru rozbaliť (odstrániť) v maximálnej miere šetrne, a to v záujme zachovania neporušenosti jeho funkčnosti. Balenie tovaru je kupujúci povinný si odložiť pre prípad, že by sa rozhodol využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle vyššie uvedených podmienok.

c.) Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

d.) Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že sa objednaný tovar nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena tovaru. Prevádzkovateľ túto skutočnosť oznámi zákazníkovi prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

VIII

Reklamácie

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

Ak sa počas záručnej lehoty prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení následujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávným spôsobom použitia nezlúčitelným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkolvek spôsobom. Späť bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený na naše náklady.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúcu farbu, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých farieb na stránkach e-shopu www.motoe.sk

Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že farba objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolenú farbu.

URČENIE DĹŽKY ZÁRUKY

Dĺžka záruky sa líši podľa toho, či je kupujúci fyzická alebo právnická osoba:

Fyzická osoba:

V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba minimálne 24 mesiacov.

* Záručná doba na použitý /bazárový/ tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 12 mesiacov.

Právnická osoba:

Dĺžka záruky pre PO je stanovená podľa obchodného zákonníka a je v trvaní minimálne 12 mesiacov.

Reklamácia musí obsahovať:

Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovar účtované zákazníkovi.

Reklamáciu zasielajte na:
Rulyt SK s.r.o.
Dolný Lieskov 195
018 21 Dolný Lieskov

Pri preberaní zásielky sa prosím riaďte nižšie uvedenými zásadami:

Tovar pri prevzatí dôkladne skontrolujte. Reklamácia na tovar bude uznaná len pokiaľ bude vonkajší obal nepoškodený. Záleží nám na tom, aby ste mohli tovar dlho užívať a boli s ním spokojný, nemôžeme však akceptovať reklamácie tovaru viditeľne poškodeného prepravou. To je potrebné reklamovať priamo prizásielky od kuriéra.

Ak zistíte poškodenie tovaru až po rozbalení balíka, bezodkladne nás informujte. Kuriérska služba uznáva reklamácie len do 24 hodín od doručenia. Je preto potrebné po prebratí balíka čo najskôr skontrolovať jeho obsah. Po uplynutí tejto doby už žiaľ nebude možné reklamovať poškodenie tovaru prepravou.

IX

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci – spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 29, P.O. BOX 29, 827 99 Bratislava, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom. Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH. Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete v samostatnom článku „Ochrana osobných údajov“.

XI

Vlastníctvo tovaru

Tovar zostáva až do zaplatenia zásielky vlastníctvom prevádzkovateľa stránky www.motoe.sk. Vyhradzujeme si právo neodosielať objednávky zákazníkom, ktorí opakovane neprevzali zásielky bez odôvodnenia.

Zodpovedný vedúci:
Jiří Ekrt
5. května 435
440 01 Dobroměřice
Česká Republika

Kontakt: E-mail: e-shop@motoe.sk
tel.: 0914 323 721
Bankový účet:
Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu: 2628785041/1100
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2878 5041

XII

Záverečné ustanovenia

  1. a)Záväznou objednávkou zákazník potvrdzuje súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.motoe.sk.
  2. b) Práva a povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi.
  3. c)Všetky informácie uverejnené na stránkach www.motoe.sk, nesmú byť po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa, použité na účely ďalšieho šírenia a kopírovania.
  4. d)Podmienky sú platné od 01.01.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zákony a predpisy:

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI
so sídlom v Trenčíne
pre Trenčianský kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/640 01 09
fax. č.: 032/640 01 08
e-mail: tn@soi.sk