I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. 1.Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je RULYT SK s.r.o. IČO 36 692 255 so sídlom Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. 2.Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
  adresa: RULYT SK, s.r.o. , Dolný Lieskov 195 , 018 21 Dolný Lieskov
  email: e-shop@motoe.sk
  telefón: 0914 323 721

 3. 3.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. 4.Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II

ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1.Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. 2.Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III

ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona
 1. 2.Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 1. 3.Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1.revádzkovateľ uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie
 1. 2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V

 PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA PREVÁDZKOVATEĽA)

 1. 1.Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.
 1. 2.Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI

VAŠE PRÁVA

 1. 1.Za podmienok stanovených v Zákone máte
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. 2.Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII

 PODMIENKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. 1.Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. 2.Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
 3. 3.Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII

POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies se následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovou stránku, ktorá ich rozpozná. 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätávanie si Vašich preferencii a celkovo zlepšujú skúsenosť užívateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vaším záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Funkčné: sú potrebné k prevádzke webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základne funkčnosti stránok. Tato kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, jak naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú užívateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa ku sledovaniu preferencii a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online chovaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Personalizované cookies: Používame rovnako súbory cookies a ďalšie technológie, aby sme prispôsobili náš obchod potrebám a záujmom našich zákazníkov a pripravili tak pre Vás výnimočné nákupní skúsenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookies sa môžeme vyvarovať vysvetľovaniu nežiaducich informácii, ako sú neodpovedajúce odporučenia výrobkov alebo neužitočné mimoúradné ponuky. Naviac nám používanie personalizovaných súborov cookies umožňuje ponúkať Vám dodatočné funkcie, ako napríklad odporučenie výrobku prispôsobených Vašim potrebám.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľa externých služieb) môžu rovnako používať cookies a/lebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojára.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsadeného v tzv. cookies lište. Súbory cookies môžete i následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť užívanie len niektorých.

 IX

HOME CREDIT SLOVAKIA

Informácie o poskytnutí údajov spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s. pre potreby predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby
Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, budú poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO 36 234 176, e-mail: posta@homecredit.sk, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.

X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. 1.Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. 2.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. 3.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 6.1.2023.